Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

VSD Udskolingen

 

VSD UDSKOLING

Kontaktoplysninger:

VSD Balling Undervisningsafdeling, Stationalle 18, 7860 Spøttrup.

Telefonnummer: 99157500 (Administrationen har normalt åbent ml. 8.00 og 13.00)

Pædagogisk afdelingsleder: Tommy Clausen, tlf 99157509 / 51246807, tbcl@skivekommune.dk

Uddannelsesvejleder (UU-Skive): Lene Simonsen, tlf 24481125, lesi@skivekommune.dk

Fritidsvejleder og SSP-kontakt: Lene Bertelsen, tlf 29920599, lene.bertelsen3@skolekom.dk

 Teknisk serviceleder: Henrik Madsen, tlf 99157536 hema@skivekommune.dk 

Profil:

Vestsalling Skole- og Dagtilbuds Udskoling er den fælles overbygningsafdeling for 7.-9. klassetrin. Eleverne fra 0.-6. undervisningsafdelingerne i Balling, Lem og Rødding samles her i nydannede 7. klasser og sætter kurs mod ungdomsuddannelserne.

I VSD Udskoling har vi som målsætning at skabe et læringsmiljø, hvor de unge trygt kan udvikle sig personligt, socialt og fagligt. I løbet af de tre år i 7.-9. klasse gennemgår de unge store forandringer fysisk og mentalt, hvilket stiller store krav til omgivelserne - skole, hjem, kammerater og voksne - så hver enkelt ung får mulighed for udvikling og udfordringer indenfor rammerne af fællesskabet. Derfor har vi fokus på at skabe et læringsmiljø, hvor..:

 • Man kan udforske og opnå tiltro til egne evner og muligheder
 • Man kan få noget i rygsækken til resten af livet: Viden, færdigheder og kompetencer
 • Man kan indgå i udviklende fællesskaber: læring og samarbejde, kammerat- og venskaber
 • Man oplever, at der er plads til forskellighed indenfor fællesskabets rammer.
 • Man oplever positive forventninger, når der stilles krav, sættes mål og gives feedback!
 • Ung, hjem og skole kommunikerer godt og arbejder i samme retning!

 

Overordnede værdier i VSD Udskoling:

 • Skolen er til for alle, men ikke alt er tilladt.
 • Skolen skal være et godt være- og lærested, sammen kan vi skabe dette grundlag, når den enkelte viser hensyn og omtanke i sprog og handlinger.
 • Vi arbejder alle på at vedligeholde og udbygge fællesskabet i bevidsthed om, at man har brug for andre mennesker for at udvikle sig.
 • Ingen mennesker ønsker at være udenfor eller ødelægge andres muligheder for at være med i fællesskabet. Mobning er forbudt.
 • Vi er alle ansvarlige for at hjælpe vore medmennesker, der i perioder af livet har det svært og kan have en uhensigtsmæssig adfærd.
 • Alle elever har ret til god og velforberedt undervisning, men har således også pligt til selv at møde forberedte og deltage aktivt i undervisningsaktiviteterne.

 

Udskolingen tæller ca. 170 elever, der typisk er fordelt i tre spor på 7. og 8. årgang, samt to spor på 9. årgang. Udskolingen hører til i den ene halvdel af Balling undervisningsafdeling, hvor vi bor rundt om Storrummet (Pædagogisk læringscenter) i 9 klasseværelser på ca. 80 m2.

Alle elever i udskolingen har deres eget collegeskab, hvor de kan opbevare bøger, pc, idræts- og overtøj. Der er opstillet vandautomater ved storrummet og ved kantinen, vi opfordrer de unge til at medbringe en drikkedunk, så de altid har drikkevand.

I 7.-9. klasse går man i skole kl. 8.00-15.00 mandag til fredag, undtagelser er de særlige dage op til efterårs- jule- og sommerferien, hvor skoledagen slutter kl. 12.30, og omlagte dage i forbindelse med ’aktiviteter ude af huset’, projekter, prøver og lignende, hvor skoledagen kan være kortere eller længere end normalt.

Timerne er fordelt i 6 moduler af en times varighed adskilt af to lange og en kort pause.

 

 
 
Bemærk at skemaet i skoleintra er inddelt i 12 x 30 minutters lektioner af hensyn til fleksibiliteten og for at kunne håndtere, at vi deler matrikel med Balling 06, der har andre ringetider og holder pauser på andre tidspunkter end udskolingen.

I frugtpausen og frokostpausen har eleverne mulighed for at købe mad og drikke i skolens kantine, hver dag hjælper to elever fra 7. eller 8. årgang til i kantinekøkkenet fra kl. 8.15-11.15. Det er skolens nabo ’Pulsen’, der i frokostpausen leverer kold og varm mad, dagens varme ret inkl. salatbar koster 20 eller 25 kroner alt efter portionsstørrelse.

I udskolingen tilbyder vi mere end tyve valgfag lokalt, men placeringen torsdag over middag betyder samtidig at elever på 8. og 9. årgang har mulighed for at gå til Ungdomsskolens torsdagsvalgfag, der arrangeres i samarbejde med ungdomsuddannelserne.

Mandag, onsdag og fredag har klasserne studietid (lektiecafe) i to af timerne og aktivitetstime (ugens sveder) i en af timerne. I studietiden har eleverne årgangens egne lærere, så de kan få faglig vejledning og en god start på de større opgaver og afleveringer.

I de ældste klasser kan lektier ikke undgås: Der vil være et antal større opgaver og afleveringer fordelt ud over skoleåret, derudover vil der være lektier i form af læsning, repetitionsopgaver og oplæg til det videre arbejde. Vi bestræber os på, at eleverne kun har hjemmearbejde, som de kan finde ud af. Efter sygdom eller andet fravær forventer vi dog, at eleven selv gør en indsats for at samle op på skolearbejdet i samarbejde med sine lærere. Lektier skrives i lektiebogen i skoleintra.
 

Fagene:

I de ældste klasser falder en række praktisk-musiske fag væk, mens natur/teknik splittes ud i naturfagene: fysik/kemi, geografi og biologi, mens kulturfagene: kristendom og historie fra 8. årgang suppleres med samfundsfag. Via nedenstående link kan man læse nærmere om fag, fagmål og vejledende timetal:

Fagrækken (tryk)

7. årgang

8. årgang

9. årgang

 

Årshjul:

I Udskolingen holdes hvert år et informationsmøde i starten af skoleåret, hvor forældrene bliver orienteret om skoleårets vigtigste aktiviteter. På mødet afstemmes forventninger, der laves aftaler om arrangementer og vælges repræsentanter til klasseråd og kontaktforældreråd.

Lærerteam og afdelingsleder orienterer via skoleintra løbende om klassens og afdelingens aktiviteter, disse kan også ses i kalenderen i skoleintra.

Årshjul

7. årgang

8. årgang

9. årgang

August

Rystesammen-aktiviteter

 

Ved klassesammenlægning fokus på god start og godt arbejdsklima

September

Fokus på gode arbejdsvaner og det sociale i klassen

UU-vejleder starter ”vejledningsforløb”

 

Oktober

Opsamling på elever med særlige behov/stafetlog

Erhvervspraktik (Alle)

Projektuge

Skole-hjemsamtaler

November

Projektuge

Frivillige nationale test

(Læse-, stave-, regnetest)

Forløb om ’Uddannelse og job’ afsluttes med projekt og vurdering af Uddannelsesparathed (UPV)

Skole-hjemsamtaler

Standpunktskarakterer (1) Frivillige nationale test

Skole-hjemsamtaler Genvurdering af UPV og særlige hensyn til folkeskolens prøver, evt. ekstra Intro-uge.

Indstilling til prøver

Standpunktskarakterer (1)

December

Skole-hjemsamtaler

Skole-hjemsamtaler

 

Januar

Skole-hjemsamtaler

 

Skriftlige terminsprøver

Februar

Begynde proces med fokus på personlige og sociale kompetencer

Sundhedsplejersken har samtaler med alle elever

Tilmelding til ungdomsuddannelse (Uddannelsesplan) Standpunktskarakterer (2)

Marts

Den nationale trivselsmåling

 

Nationale test (engelsk)

Standpunktskarakterer (2) Den nationale trivselsmåling

Introduktionskurser på ungdomsuddannelser

Nationale test (x4)

Den nationale trivselsmåling

Projektopgaven

April

(Konfirmationer)

Projektuge

Meddelelse om prøvefag (udtræk)

Maj

(Konfirmationer) Projektuge

Studietur

Skriftlige prøver (retningslinjer)

Standpunktskarakterer (3)

Sidste skoledag

Juni

 

Standpunktskarakterer (3)

Mundtlige prøver

(retningslinjer)

Dimission