Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Principper for klasse- og holddannelser

Principper for klassedannelse i 0.- 6. klassetrin. - Samt eventuel klassedeling ved for stort elevtal jævnfør Folkeskoleloven §17.

Klassedannelsen bør altid foretages med udgangspunkt i at danne harmoniske klasser, hvor eleverne kan trives og de sikres de bedst mulige læringsbetingelser gennem hele skoleforløbet. Klassedannelse tilstræbes at ske ud fra følgende præmisser:
- Klassedannelse/deling bør ske i samråd med afgivende institutioner, kommende klasselærere, sundhedsplejerske, tale- hørepædagog, ledelse således, at der skabes de bedste betingelser for et godt sted at lære og være.
- Det tilstræbes at klasserne bliver lige store.
- Det tilstræbes, at der antalsmæssigt er lige mange piger og drenge i klasserne.
- Der kan være specielle hensyn der tilgodeses. Det kunne være elever med forskellige handicap, børn med indlæringsvanskeligheder og elever med sociale udfordringer. I de tilfælde hvor der skal dannes mere end en 0. klasse i en afdeling udskydes selve klassedannelsesprocessen til november/december. I august – november/december arbejdes med forskellige gruppe/holddannelsesmuligheder. Meningen med dette er, at skolen får et godt kendskab til de enkelte elever/elevgruppen som grundlag for at lave de mest harmoniske klasser.

Hvis der i grundskolen skal dannes nye klasser orienteres forældrene forud for dette gennem et forældremøde, hvor processen bliver gennemgået med forældrene, og hvor der vil være mulighed for at stille opklarende spørgsmål. Skoleledelsen orienterer forældre om den endelige klassedannelse. Skolen bør prioritere at etablere et godt samarbejde mellem forældre, kontaktforældre og de nye lærerteam.

Principper for klasse/holdsammenlægning i udskolingen.
Efter 6. klassetrin på de lokale VSD-afdelinger samles eleverne i 7. klasse i VSD´ udskolingsafdeling i Balling og der dannes nye klasser. Det tilstræbes at der dannes klasser ud fra følgende præmisser:
- Klasserne er som udgangspunkt lige store.
- Det tilstræbes ligelig fordeling af piger og drenge.
- Det tilstræbes en social og faglig spændvidde i den samlede elevgruppe i klasserne.
- Det tilstræbes, at der tages hensyn til de enkelte elevers forskelligheder og udfordringer. 
Klassedannelsen sker på baggrund af et brobygningsforløb, der omfatter et antal brobygningdage og en lejrskole. Klassedannelsen foretages i maj/juni af de afgivende klasselærere med udgangspunkt i de enkelte klasseteam og klasselærernes vurdering af elevernes sociale og pædagogiske behov på baggrund af skole-hjemsamtaler og elevsamtaler, herunder evt. PPR vurderinger, klassetrivselsundersøgelser, testresultater m.v.
Skolens ledelse er ansvarlig for den overordnede planlægning af brobygningsforløbet og den endelige sammensætning af de nye klasser. Skoleledelsen orienterer forældre og elever om den endelige klassedannelse. Skolen bør priotitere at etablere et godt afsæt for samarbejde mellem forældre, kontaktforældre og de nye lærerteam.
Hvis der skal dannes nye klasser i 8. eller 9. klasse orienteres forældrene forud for dette gennem et forældremøde, hvor processen bliver gennemgået med forældrene, og hvor der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

Vedtaget af bestyrelsen i VSD 10 oktober 2017.